نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

رِئیس جدید ملی مس مشخص شد

با تشکیل هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.

دکتر خرمی شاد رییس جدید ملی مس شد.
خرمی شاد اردیبهشت همین امسال جایگزین وجیه الله جعغری رئیس 10 ساله ی ایمیدور شده بود. اما بعد از اینکه وزیر جدید رای اعتماد گرفت، یکی از دوستان خود در مپنا را جایگزین خرمی شاد کرد.
با تشکیل هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، دکتر امیر خرمی شاد به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.

در جلسه ی روز شنبه 7 مرداد ماه 1402 که با حضور اعضای هیأت مدیره ملی صنایع مس ایران برگزار شد، امیر خرمی شاد به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل جدید شرکت ملی مس معرفی شد.

اخبار جدید را از طریق شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین دنبال کنید.

 

تاریخ انتشار : 1402/05/10
کد : 5
تعداد بازدید: 64