نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

نفت صد دلاری خواهد شد

نفت صد دلاری

پیش بینی موسسات بزرگ مانند گلدمن ساکس از نفت صد دلاری حکایت دارد.
داده های بازار نشانه ای از تورم ندارد و کاهش عرضه بدون پیش فرصت های دیگر عامل رشد قیمت ها خواهد بود.
هر افزایش عرضه ای موجب رشد قیمت نفت خواهد شد.
چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان (صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین.

تاریخ انتشار : 1402/07/09
کد : 28
تعداد بازدید: 175