نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

استاندارد مربوط به رفتار کابل در شرایط آتش(بخش چهارم)

استاندارد انتشار نور و شاخص اکسیژن

استاندارد IEC 61034-1&2 (غلظت دود یا میزان انتشار نور):
در این استاندارد روش آزمون تعیین غلظت دود مشخص شده است. دود حاصل از سوختن یک کابل در هنگام آتش سوزی در یک محفظه مکعب شکل به ابعاد سه متر اندازه گیری میشود.
با استفاده از اشعه نوری که از یک لامپ ساطع میشود و دریافت آن از طریق یک فتوسل که در دیواره رو به روی لامپ نصب شده و به یک ثبات متصل است مقدار غلظت دود اندازه گیری می شود. در ابتدا ثبات را در عدد صفر درصد یا شرایط تاریک بودن و 100 درصد یا شرایط انتقال کامل نور تنظیم میکنند.
سپس نمونه کابل به طول یک متر را در معرض آتش قرار میدهند. بعد از مدت زمان تعیین شده در استاندارد حداقل میزان نور دریافت شده توسط فتوسل ثبت میگردد.
نتیجه بر حسب درصدی از نور انتقال یافته بیان میشود. چنانچه حداقل 60 درصد از نور ساطع شده انتقال پیدا کند فرض بر این است که کابل با استاندارد IEC 61034-1&2 مطابقت دارد و غلظت دود ایجاد شده در اثر آتش سوزی در حد مجاز است.
البته این معیار پذیرش الزان نداشته بلکه مقداری است که در استاندارد پیشنهاد شده است. بنابراین معیار پذیرش می تواند بین خریدار و تولید کننده توافق شود.
هر چه درصد انتقال نور بیشتر باشد به تبع آن غلظت دود و یا دود زایی کابل کمتر است.

شاخص اکسیژن استاندارد ISO 4589-2:
در این آزمون شاخص اکسیژن مواد مطابق با روش آزمون مشخص شده در استاندارد ISO 4589 و ASTM D 2863 تعیین می گردد. در شرایط عادی و در دمای اتاق اگر مقدار اکسیژن موجود در هوا از شاخص اکسیژن یک ماده تجاوز نماید آن ماده چنانچه در شرایط آتش قرار گیرد خود به خود شعله ور میشود. هرچه شاخص اکسیژن یک ماده بالاتر باشد آن کابل در برابر انتشار شعله مقاوم تر خواهد بود برای مثال اگر شاخص اکسیژن ماده ای 21 درصد باشد به این معنی است که این ماده در شرایط عادی و در دمای محیط شعله ور باقی می ماند زیرا اکسیژن هوا در دمای اتاق 21 است. به طور کلی شاخص اکسیژن در مواد بدون هالوژن در محدوده 32 درصد تا 42 درصد است.
شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1402/07/04
کد : 25
تعداد بازدید: 24