نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

استاندارد مربوط به رفتار کابل در شرایط آتش(بخش سوم)

آزمون میزان تعیین اسید هالوژنه و خورندگی

آزمون تعیین میزان اسید هالوژنه بر اساس استاندارد IEC 60754:
در این آزمون میزان اسید هالوژنه به جز اسید هیدروفلوئوریک که از احتراق آمیزه های بر پایه پلیمرهای هالوژنه و یا افزودنی های هالوژن دار ایجاد می شود تعیین میگردد.
هالوژن ها شامل کلر،برم،ید،فلوئور و استاتین است که تمام این عناصر ذاتا سمی هستند. روش آزمون به این ترتیب است که وقتی دمای کوره به 800 درجه سیلسیوس رسید به مقدار یک گرم از آمیزه را داخل کوره قرار می دهند و اسید کلریدریک حاصل از سوختن پلیمر را به روشی که در استاندارد توضیح داده شده است اندازه گیری میکنند چنانچه میزان اسید کمتر از 5mg/g باشد آمیزه مورد آزمون از نوع بدون هالوژن یا LSZH خواهد بود و اگر میزان اسید کلریدریک بین 5 تا 15gm/g شود آمیزه مورد آزمون از نوع LSF یا پی وی سی کم دود خواهد بود.
خورندگی یا اندازه گیری PH و هدایت بر اساس استاندارد IEC60754-2:
این آزمون روش مربوط به تعیین درجه ی اسیدی بودن گازهای حاصل از احتراق نمونه ی آمیزه را با استفاده از اندازه گیری میزان PH و هدایت مشخص میکند. چنانچه میزان PH اندازه گیری شده بیشتر از 4.3 و میزان هدایت اندازه گیری شده کمتر از 10 باشد نتیجه آزمون موفقیت آمیز بوده و نمونه با استاندارد IEC60754-2 مطابقت دارد.

چلیپا کابل پویا نماینده ی رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1402/07/03
کد : 24
تعداد بازدید: 22