نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

استاندارد مربوط به رفتار کابل در شرایط آتش(بخش دوم)

آزمون های استاندارد IEC

استاندارد های IEC مربوط به مشخصه مقاوم بودن در برابر انتشار شعله:
کمیته الکتریکی اروپا استانداردهای مربوط به رفتار کابل در شرایط آتش را از نظر تاخیر در انتشار شعله به سه طبقه به شرح زیر تقسیم می کند:
IEC 60332-1 , IEC 60332-2 , IEC 60332-3
که قسمت اول و دوم این استاندارد برای تشخیص و تعیین مشخصات انتشار شعله ی یک سیم یا کابل تکی و قسمت سوم آن برای تشخیص و تعیین مشخصات انتشار شعله بر روی دسته ای از کابل ها استفاده می شود.

آزمون انتشار شعله بر روی سیم و کابل های عایق شده ، نصب شده به صورت تکی و عمودی بر اساس استاندارد IEC60332-1 :
این آزمون روش تعیین مشخصه انتشار شعله بر روی سیم با کابل تکی را شرخح می دهد. در این آزمون نمونه ای به طول 60 سانتی متر در داخل یک محفظه فلزی به طور ثابت و به صورت عمودی نصب می گردد. سپس شعله ای تحت زاویه 45 درجه به سطح نمونه اعمال میشود. چنانچه شعله در مدت زمان آزمون حداکثر تا فاصله پنج سانتی متر از پایین ترین لبه ی گیره بالایی انتشار پیدا کند آزمون با موفقیت انجام شده و سیم و کابل مورد تایید است.
این روش برای سیم هایی که قطر آنها کوچک بوده و ممکن است که در مدت زمان اعمال شعله هادی ذوب گردد مناسب نیست.

آزمون انتشار شعله بر روی دسته ای از سیم یا کابل بر اساس استاندارد IEC 60332-3:
استاندارد IEC 60332-3 روش های آزمون و معیار های پذیرش انتشار شعله بر روی دسته ای از سیم و کابل ها را به طور مشروح توضیح داد و تعیین می کند.در این استاندارد روش آزمون به چهار طبقه A,B,C,D تقسیم بندی می شود. در هر طبقه حجم مواد غیر فلزی نمونه ی تحت آزمون و مدت زمان اعمال شعله از طریق یک مشعل متفاوت است.
در این آزمون نمونه هایی به طول 3.5 متر به صورت دسته ای و به طور عمودی بر روی یک نردبان نصب می شوند.
معیار پذیرش: چنانچه پس از خاموش شدن مشعل و پایان یافتن زمان آزمون حداکثر تا 2.5 متر بالاتر از لبه پایینی مشعل از نمونه سوخته باشد آزمون تایید می گردد به این معنی که سیم یا کابل تحت آزمون در برابر انتشار شعله مقاوم است.

آزمون مقاوم بودن در برابر آتش بر اساس استاندارد IEC60331:
در این آزمون پیوستگی مدار در شرایط آتش سوزی مورد بررسی قرار میگیرد. روش آزمون چنین است که نمونه کابل به صورت افقی بر روی یک مشعل قرار داده می شود و همزمان با اعمال آتش کابل را به یک منبع ولتاژ متصل میکنند، مدت زمان و جزییات آزمون در استاندارد مشخص شده است.
در صورتی که در خلال آزمون پیوستگی مدار حفظ شود و به عبارت دیگر بین رشته های فاز و یا بین فاز و زمین اتصال کوتاهی رخ ندهد آزمون با موفقیت انجام شده و کابل تایید می گردد.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1402/07/02
کد : 23
تعداد بازدید: 41