نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

پدر برق ایران چه کسی است؟

آشنایی با پدر برق ایران

امین الضرب لقبی اســت که در دوران پادشــاهی قدیم، به اشــخاص بانفوذی تعلــق میگرفت که امین پادشــاهان و سلاطین در ضرب ســکه بودند. در هر دوره ای شخصی که مســئول ضرب سکه رایج کشور میشــد را امین دارالضرب(بــه اختصــار امین الضــرب) مینامیدند، اما امــروز وقتی گفته میشــود «امین الضرب» منظور یک نفر اســت: «حاج محمدحســین خان مهدوی امین الضــرب» کارآفرین موفق ایرانی، نماد تجارت مدرن در ایران و مؤســس اتاق بازرگانی تهران که امین الضرب دربار مظفری بود حــاج محمدحســین مهــدوی امین الضــرب فرزنــد حاج محمدحســن امین الضرب و ماه بیگم خاتون، در شب ششم محرم الحرام 1289 هجری قمری (1251 شمسی) در تهران متولد شــد. تحصیلات ابتدایی خود را نزد معلمین خصوصی آغاز کرد، فقه و اصول فلسفه، ریاضیات و تاریخ و جغرافیا را فرا گرفت. زبان فرانســه را نیز به خوبی آموخت و در مدتی که پدرش میزبان سیدجمال الدین اسدآبادی بود، زبان عربی را به طور کامل از او فرا گرفت. در شــانزده سالگی کار خود را در تجارتخانه پدر آغاز کرد و چند سفر کوتاه به اروپا رفت پدرش از تاجران درجه اول تهران و مسئول ضرب سکه های ناصرالدیــن شــاهی بــود وخانــواده اش دارای نفــوذ سیاســی فراوان و مصدر امور عام المنفعه بودند و همیشه به خاطر شغل و نفوذشان دشمنان بسیاری داشتنـــد دشــمنان خانواده امین الضرب همواره سعـی میکردند به آنها اتهام اختلاس بزننـد. بعد از اینـکه ضـــرابخانه به شــکل جدید در ایــران تأســیس گردید، ناصرالدین شاه در ســال 1300 هجری قمری ریاست آن را به حاج محمدحســن امین الضرب واگــذار کرد و عایدات آن که ســالیانه 25 هزار تومان بود، جزء عایدات مالیه مملکت محسوب گردید در اوایل سلطنت مظفرالدین شــاه، اموال پدرش را به علت تقلب در پول ســیاه توقیف کردند، محمدحســین به تسویه حساب پدر پرداخت و او را از زندان آزاد کرد پس از مرگ امین الضرب پدر، مورد توجه مظفرالدین شاه قرار گرفــت و ملقب به امین الضرب شــد. او که طرفدار حکومت قانون بود، در دوران انقلاب مشــروطه از مشــروطه خواهان حمایــت کرد و حامــی مالی آنان بــود و در مجلس اول به نمایندگی مجلس شــورای ملی از ســوی تجــار انتخاب و عهده دار نیابت مجلس شد. او در معاملات تجاری به سرعت پیشرفت کرد تا جایی که حتی پیشنهاد تأسیس بانک ملی را به مظفرالدین شاه داد امین الضرب، در سال 1338 قمری به همراه عده ای از تجار، هیأت اتحاد تجار را تشــکیل داد و ریاســت آن را بر عهده گرفت، پس از کودتای سوم اسفند 1299 به دستور سیدضیاء دستگیر و به زندان افتاد. پس از سقوط سیدضیاء از زندان آزاد و در دورههای هفتم، هشــتم و نهم مجلس شورا و مجلس مؤسسان به نمایندگی برگزیده شد.

امین الضرب صاحب نخستین کارخانه برق تهران بود به همین دلیل به او لقب پدر برق ایران را دادند.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1402/06/31
کد : 20
تعداد بازدید: 69