نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

رکورد چاپ پول شکسته شد

آخرین آمار های بانک مرکزی نشان میدهد میزان چاپ پول افزایش یافته است

آخرین آمارهای بانک مرکزی از جزییات کل های پولی در فروردین 1402 نشان میدهد که رشد نقطه به نطقه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به 45 درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است.

این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی 65 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است.

در کنار این موارد نسبت پول به نقدینگی که نشان دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به 26 درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان میدهد.

اخبار جدید را از طریق شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین دنبال کنید.

تاریخ انتشار : 1402/06/19
کد : 14
تعداد بازدید: 15