نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

استاندارد مربوط به رفتار کابل در شرایط آتش(بخش اول)

کابل های ماندگار و فعال در شرایط آتش 

در صنعت کابل سازی کابل های کم دود بدون هالوژن LSZH یا کابل های با دود کم LSF با کابل های مقاوم در برابر آتش و یا کابل های تاخیر انداز در انتشار شعله همه را با عنوان کابل های ماندگار و فعال در شرایط آتش سوزی توصیف میکنند.
تاخیر در انتشار شعله:
کابل هایی که دارای خاصیت تاخیر در انتشار شعله هستند به طور عام برای محل هایی که امکان انتشار شعله در امتداد مسیر کابل وجود دارد و لازم است در این مکان ها از انتشار شعله جلوگیری شود طراحی شده اند.
این نوع کابل ها به دلیل قیمت پایین آنها به طور وسیعی به عنوان کابل های ماندگار و فعال در شرایط آتش استفاده میشوند. البته مهم نیست که کابل ها به صورت تکی و یا دسته ای نصب شوند به هر حال در هنگام آتش سوزی در انتشار شعله تاخیر ایجاد خواهد شد و آتش به یک ناحیه کوچک محدود میگردد. بنابراین خطر آتش سوزی ناشی از انتشار شعله بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
کم دود و بدون هالوژن و تاخیر انداز در انتشار شعله (LSZH):
این نوع کابل ها نه تنها با خاصیت مقاوم بودن در برابر انتشار شعله مشخص میشوند بلکه دارای خاصیت بدون هالوژن نیز هستند. بنابراین خواص خورندگی مخرب و سمی بودن آنها بسیار پایین است.
در هنگام آت

ش سوزی کابل های LSZH دود کم و گاز های سمی و اسیدی بسیار کمی از خود منتشر می کنند. ولی ممکن است صدماتی به انسان ها و تجهیزات گران قیمت وارد کنند.
در مقایسه با مواد پلی وینیل کلراید (PVC)معمولی مواد LSZH با خواص مقاوم بودن در برابر انتشار شعله کم دود بدون خورندگی مخرب پایین دارای کارایی بسیار خوبی در هنگام آتش سوزی هستند. اگر چه PVC معمولی دارای خواص مکانیکی و الکتریکی بهتری است.
دود زایی کم (LSF):
میزان هالوژن کم و خورندگی پایین در کابل های LSF باعث شده است که این کابل ها از نظر خاصیت ما بین کابل های با خاصیت مقاوم بودن در انتشار شعله و کابل های با خاصیت LSZH قرار گیرند.
البته کابل های LSF میتوانند شامل هالوژن باشند اما مقدار هالوژن آنها بسیار کمتر از مقدار هالوژن موجود در PVC است.
کابل های LSF به گونه ای طراحی شده اند که انتشار شعله و گاز های سمی و دودزایی آنها در هنگام آتش سوزی کاهش پیدا می کند. مواد LSF معمولا از مخلوط PVC مقاوم در برابر انتشار شعله به همراه افزودنی های کلریدریک اسید و جذب کننده دود تولید می شوند به طوری که ایم مواد کارایی کابل های LSF را در شرایط آتش بهبود می بخشد.
مقاوم در برابر آتش (FR):
کابل های مقاوم در برابر آتش برای برقراری کامل و صحیح مدار های الکتریکی مربوط به سرویس ها و خدمات اضطراری واجب و حیاتی در هنگام آتش سوزی طراحی شده اند.
در این کابل ها یک لایه نوار میکا به صورت مارپیچ بر روی هادی زده می شود به طوری که این لایه از اتصال کوتاه بین فازها و همچنین بین فاز و زمین حتی پس از آنکه عایق هادی ها در آتش سوخت جلوگیری می کند.
کابل های مقاوم در برابر آتش بایستی تداوم مدار الکتریکی را حتی هنگامی که آتش سوزی به همراه پاشیدن آب و یا به همراه ضربات مکانیکی باشد حفظ و برقرار نگهدارند.

طبقه بندی کابل ها از نظر کارایی در آتش:
همان گونه که در مقاله ی قبل گفته شد مهم ترین خصوصیت یک کابل در شرایط آتش میزان دودزایی، انتشار شعله و مقدار گاز های سمی منتشر شده هستند و انتظار میرود که با توجه به شرایط و محل استفاده کابل مورد نظر یک یا تمامی این خصوصیات را دارا باشد. بنابراین کابل ها با توجه به این خصوصیات و میزان آنها طبقه بندی می شوند و در نتیجه معیار های پذیرش آنها میتوا نند در کشور ها و یا منلطق مختلف متفاوت باشد.
اعتقاد بر این است که خطر آتش سوزی به دلیل انتشار گاز های سمی کربنات و همچنین حرارت آزاد شده به هنگام تبدیل گاز کربنات به گاز کربنیک در زمان آتش سوزی به وجود می آید. بنابراین کنترل کردن حرارت ایجاد شده یکی از مهم ترین کار هایی است که می توان برای کاهش خطرات آتش سوزی انجام داد.
با این حال در کشور های اروپایی تمامی خواص اشاره شده (میزان هالوژن، شدت خورندگی گازهای اسیدی منتشر شده و سمی بودن آنها و غلظت دود) همگی از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و به یک اندازه برای ایمنی و سلامتی انسان ها در هنگام آتش سوزی مضر بوده و تاثیرگذار هستند.

شرکت چلیپا کابل پویا نماینده رسمی سیم و کابل افشارنژاد خراسان(صنعتی الکتریک خراسان) و سیم و کابل شاهین

تاریخ انتشار : 1402/07/01
کد : 22
تعداد بازدید: 18