نماینده ی رسمی سیم و کابل افشار نژاد خراسان
نماینده ی رسمی سیم و کابل شاهین

مجوز های توانیر و لیست AVL دو برند سیم و کابل افشارنژاد خراسان و سیم و کابل شاهین در صفحه ی ذیل قرار گرفته است.
جهت مشاهده نامه نمایندگی های این دو شرکت اینجا کلیک نمایید.